Zawory zwrotne gazu w systemach obróbki cieplnej | wittgas.com

Ulubione

Zawory zwrotne gazu w systemach obróbki cieplnej

W M U Vieting
Kierownik projektu WMU
Gerhard Vieting

WMU, firma zajmująca się systemami obróbki cieplnej i technologii ekologicznej z siedzibą w Bönen w Niemczech, od lat korzysta z zaworów zwrotnych firmy WITT. Gerhard Vieting, kierownik projektu w firmie, jest zachwycony ich jakością.

„Stosujemy zawory zwrotne WITT, ponieważ jesteśmy pod wrażeniem korzyści, jakie oferują: niskie ciśnienie otwarcia, proste połączenie i niewielka strata ciśnienia to ich najważniejsze cechy”.

Firma WMU (www.wmu-gmbh.de) zajmuje się produkcją wyposażenia do obróbki cieplnej. Obejmuje to piece przelotowe wyposażone w zintegrowane przenośniki taśmowe, piece z trzonem samotokowym, pionowe piece przemysłowe i inne urządzenia służące do obróbki cieplnej. Firma WMU od wielu lat stosuje w produkcji tych urządzeń zawory zwrotne, które można montować niezależnie od położenia.

W M U Bild2

Z reguły do sterowania procesami termicznymi wykorzystywanych jest kilka gazów jednocześnie. Często są to: gaz ziemny, wodór, azot oraz ich rozmaite mieszaniny. Wyposażenie do mieszania i pomiaru gazów połączone jest szeregowo z piecami. Firma WMU wykorzystuje różne zawory zwrotne z oferty firmy WITT, by zapobiec niekontrolowanemu tworzeniu się mieszanek wybuchowych w obrębie linii.

W M U Bild3
W M U Bild4

 Różne zastosowania w konstrukcji piecó 

Proces obróbki cieplnej w piecu rozpoczyna się, gdy tylko produkt poddawany obróbce zostanie wprowadzony do pieca na przenośniku. Zazwyczaj urządzenia sterujące gazami znajdują się w tylnej części układu, w pobliżu dopływu gazu.

Na zdjęciu poniżej przedstawiono zawór zwrotny NV 200 zamontowany w panelu dopływu gazu pieca przelotowego. Azot pełni tu rolę gazu oczyszczającego, natomiast wodór służy za gaz technologiczny. Zawór zapobiega tworzeniu się mieszanin gazów, które mogłyby zagrażać procesowi, na przykład zapobiega mieszaniu się gazu oczyszczającego z wodorem.

W M U Bild5
Model NV 200 zainstalowany na panelu dopływu gazu linii oczyszczania azotem.

Istotną zaletą NV 200 jest kompaktowa budowa oraz możliwość zastosowania we wszystkich konwencjonalnych systemach połączonych za pomocą złączy gwintowanych.

Oczywiście zawory zwrotne dostępne są również bezpośrednio ze złączami gwintowanymi WITT,  na przykład złączki rurowe Wittfix.

Co więcej, system ten zapewnia niezwykle wysoką szczelność we wszystkich układach wyposażonych w zawory zwrotne.

W M U Bild6

Tutaj pokazano model NV 200 na panelu dopływu gazów technologicznych i pomocniczych (gaz ziemny, amoniak).

Panel dopływu gazu zasila piec do nawęglania i nitronawęglania, tj. hartowania stali.

Zawór NV 200 zapobiega tworzeniu się mieszanin gazów, które mogłyby zagrażać procesowi.

W M U Bild7

Firma WMU stosuje również zawory zwrotne firmy WITT w instalacji gazowej pieca z trzonem samotokowym. Wszystkie gazy, czyli gaz endotermiczny, metanol i azot, które dostarczane są do instalacji, przechodzą przez zawór zwrotny w celu zapewnienia jakości procesu i bezpieczeństwa.

W M U Bild8

Model NV 200 wykorzystywany jest również przez firmę WMU w mieszalniku gazów zasilającym wodorowy piec szybowy. Pozwala on na przełączanie się pomiędzy dwiema liniami doprowadzającymi gaz, by zapewnić bezpieczną mieszaninę.

W M U Vieting
WMU Design manager Gerhard Vieting

WMU, a company for heat treatment systems for industry and environmental technology in Bönen, Germany, has successfully used non-return valves from WITT for years. Their design manager Gerhard Vieting is impressed by their quality.

„We use WITT non-return valves, because we are impressed by the many advantages of this product: The low opening pressures, the simple connections and lower pressure loss are major considerations."

WMU (www.wmu-gmbh.de) manufactures thermal process equipment. This includes continuous furnaces with integrated conveyer belts, roller hearth furnaces, vertical kilns and other thermal process equipment. For this equipment WMU has used non-return valves which can be installed independently of position for many years.

W M U Bild2

As a rule, equipment for thermal processes is operated with a number of different gases simultaneously. These frequently include natural gas, hydrogen, nitrogen and various mixtures of these. Gas mixing and metering equipment is connected in series with the furnaces. WMU uses various non-return valves from WITT's wide range of products to prevent uncontrolled formation of explosive mixtures in the lines.

W M U Bild3
W M U Bild4

Various applications in furnace construction

The heat treatment process in the furnace begins as soon as the product to be treated enters the furnace on the conveyer belt. Usually the gas control devices are located in the rear section of the system near the gas feed.

The lower figure shows a non-return valve model NV 200 installed in a gas supply panel for continuous furnaces with nitrogen as purging gas and hydrogen as the process gas. Here it prevents formation of gas mixtures which could endanger the process, for example from the purging gas mixing with the hydrogen.

W M U Bild5
Model NV 200 on gas feed panel for nitrogen purging line.

The great advantage of the NV 200 is its compact design and its capability for combining with all conventional threaded fitting systems.

Naturally the non-return valve is also available directly with WITT threaded fittings. The Wittfix pipe fittings are one example.

Moreover this demanding valve system ensures extremely high tightness for minimum leakage in all non-return valves systems.

W M U Bild6

Here the Model NV 200 is shown on a gas feed panel for process and auxiliary gases (natural gas, ammonia).

The gas feed panel supplies a furnace used for carbonizing and carbonitrating, i.e. hardening steel. Model NV 200 prevents undesired gas mixtures, which could endanger the process.

W M U Bild7

WMU also uses gas non-return valves from WITT in the gas supply to a roller hearth furnace. Each of the gases: endothermic gas, methanol and nitrogen, supplied to the gas inlet, passes through a non-return valve to ensure the process quality and safety.

W M U Bild8

The Model NV 200 is also used by WMU on the gas mixer for supply of a hydrogen shaft kiln. It can be switched between two feed lines to provide a safe mixture.

Zastosowania

Krzysztof Czerwinski

Krzysztof Czerwinski

Zadzwoń do nas!

+48 71-352 28 56

Wyślij zapytanie Kontakt zwrotny
Krzysztof Czerwinski

Krzysztof Czerwinski

Zadzwoń do nas!

+48 71-352 28 56

Wyślij zapytanie Kontakt zwrotny
Krzysztof Czerwinski

Krzysztof Czerwinski

Zadzwoń do nas!

+48 71-352 28 56

Wyślij zapytanie Kontakt zwrotny
Krzysztof Czerwinski

Krzysztof Czerwinski

Zadzwoń do nas!

+48 71-352 28 56

Wyślij zapytanie Kontakt zwrotny

Porada eksperta

Potrzebujesz porady?
Oddzwonimy do Ciebie!

Prośba o oddzwonienie