Gegevensbeschermingverklaring krachtens de AGV

Met de volgende informatie willen we u een overzicht geven van de verwerking van uw persoonlijke gegevens door ons en uw rechten op grond van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Welke gegevens in detail worden verwerkt en op welke manier worden gebruikt, is afhankelijk van de gevraagde of overeengekomen dienstverlening. Daarom zullen niet alle delen van deze informatie op u van toepassing zijn.

In het algemeen geldt: Wij, WITT-Gasetechnik, nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer serieus. Wij wijzen u erop dat deze website uitsluitend is gericht op personen van wettelijke leeftijd.

1.       Wie is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking en met wie kan ik contact opnemen?

Verantwoordelijk is

WITT-Gasetechnik GmbH & Co KG
Salinger Feld 4-8, 58454 Witten, Duitsland
+49 2302 8901 0
witt@wittgas.com

U kunt onze functionaris bedrijfsgegevensbescherming bereiken op het hierboven vermelde adres.

2.       Welke bronnen en gegevens gebruiken we?

We verwerken persoonsgegevens, die wij in het kader van onze communicatie van, onder andere, klanten/aanvragers of geïnteresseerde partijen (hierna: u) ontvangen.

3.       Waarvoor verwerken wij uw gegevens voor (doel van verwerking) en op welke juridische basis?

Wij verwerken persoonsgegevens in overeenstemming met de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van de EU en de Duitse Federale Wet Bescherming Persoonsgegevens (Bundesdatenschutzgesetz, BDSG)

a) voor de nakoming van contractuele verplichtingen (artikel 6, lid 1 b AVG)

De verwerking van gegevens kan worden uitgevoerd in het kader van de uitvoering van contracten met u als klant of om precontractuele maatregelen uit te voeren.

b) in het kader van de belangenafweging (artikel 6, lid 1 f AVG)

Indien nodig kunnen we uw gegevens verder verwerken dan de daadwerkelijke uitvoering van het contract om legitieme belangen van ons of derden te beschermen. Voorbeelden:

  • Onderzoek en optimalisatie van procedures voor behoeftenanalyses voor directe klantbenadering,
  • Reclame of markt- en opinieonderzoek zolang u geen bezwaar hebt tegen het gebruik van uw gegevens,
  • Indienen van juridische claims en verdediging bij juridische geschillen,
  • Waarborging van de IT-beveiliging en de IT-activiteiten van het bedrijf,
  • Maatregelen voor de bedrijfsvoering en verdere ontwikkeling van diensten en producten,

c) op basis van uw toestemming (artikel 6, lid 1 a AVG)

Voor zover u ons toestemming hebt gegeven voor de verwerking van persoonsgegevens voor specifieke doeleinden (bijvoorbeeld voor marketingdoeleinden, sturen van nieuwsbrieven), is de rechtmatigheid van deze verwerking gebaseerd op uw toestemming.

d) op grond van wettelijke vereisten (artikel 6, lid 1 c), AVG) of in het algemeen belang (artikel 6, lid 1 e AVG)

Daarnaast zijn we onderworpen aan verschillende wettelijke verplichtingen, d.w.z. wettelijke vereisten (bijv. belastingwetgeving). De doeleinden van de verwerking omvatten, maar zijn niet beperkt tot, het voldoen aan belastinginspectie- en rapportageverplichtingen en nog veel meer.

e) in het kader van de totstandbrenging van een arbeidsrelatie artikel 88 AVG in samenhang met § 26 artikel 1 BDSG)

Als u bij ons solliciteert, kunnen uw persoonlijke gegevens mogelijk ook worden verwerkt.

 

4.       Wat betekent dit in meer detail met betrekking tot het aanbieden van deze website met de daarin ter beschikking staande diensten?

4.1   Ter beschikking stellen van de website en aanmaken van logbestanden

Elke keer dat onze website wordt bezocht, verzamelt ons systeem automatisch gegevens en informatie van het computersysteem van de aanroepende computer. De volgende gegevens worden hierbij verzameld:
(1) informatie over het gebruikte browsertype en de gebruikte versie
(2) het besturingssysteem van de gebruiker
(3) de internetprovider van de gebruiker
(4) het IP-adres van de gebruiker
(5) datum en tijdstip van toegang
(6) websites van waaraf het systeem van de gebruiker onze website bereikt
(7) websites die vanaf het systeem van de gebruiker toegankelijk zijn via onze website

De gegevens worden ook opgeslagen in de logbestanden van ons systeem. Dit heeft geen invloed op het IP-adres van de gebruiker of andere gegevens waardoor de gegevens aan een gebruiker kunnen worden toegewezen. Opslag van deze gegevens samen met andere persoonlijke gegevens van de gebruiker vindt niet plaats.
De wettelijke basis voor de tijdelijke opslag van gegevens is artikel 6 par. 1 letter f AVG. De tijdelijke opslag van het IP-adres door het systeem is noodzakelijk om de levering vanaf de website aan de computer van de gebruiker mogelijk te maken. Om dit te doen, moet het IP-adres van de gebruiker gedurende de duur van de sessie opgeslagen blijven. Deze doelen vertegenwoordigen ons rechtmatige belang in de gegevensverwerking krachtens artikel 6 par. 1 letter f AVG.
De gegevens worden verwijderd zodra deze niet meer nodig zijn voor de vastlegging. In het geval van de vastlegging van de gegevens voor de beschikbaarstelling van de website, gebeurt dit wanneer de betreffende sessie is voltooid.
Het vastleggen van gegevens voor het aanbieden van de website en het opslaan van de gegevens in logbestanden is dringend noodzakelijk voor de werking van de website. Er is dus geen mogelijkheid van bezwaar van de kant van de gebruiker.

4.2   Gebruik van cookies

Bij het bezoeken van onze website gebruiken we af en toe cookies. Deze dienen onder meer om ons aanbod gebruiksvriendelijk, effectief en veilig te maken.
In de cookies worden de volgende gegevens opgeslagen en verzonden: (bijv.)

- taalinstellingen

- artikelen in een winkelwagentje

- inloginformatie
In het kader van het gebruik van technisch noodzakelijke cookies verwerken wij uw persoonlijke gegevens krachtens artikel 6, lid 1 letter f AVG.
Het gebruik van technisch noodzakelijke cookies is bedoeld om het gebruik van onze website gemakkelijker voor u te maken. Sommige functies van onze website kunnen niet worden aangeboden zonder het gebruik van cookies. Hiervoor is het noodzakelijk dat de browser wordt herkend, zelfs na een verandering van pagina. We hebben uw cookies nodig voor de volgende toepassingen: (bijv.)


(1) winkelwagentje

(2) overname van taalinstellingen

(3) onthouden van zoekwoorden


De gebruikersgegevens die via technisch noodzakelijke cookies worden verzameld, worden niet gebruikt om gebruikersprofielen aan te maken.
Cookies worden op uw computer opgeslagen en doorgegeven aan onze website. Daarom hebt u als gebruiker volledige controle over het gebruik van cookies. Door de instellingen in uw internetbrowser te wijzigen, kunt u het overdragen van cookies deactiveren of beperken. Reeds opgeslagen cookies kunnen te allen tijde worden verwijderd. Dit kan ook automatisch plaatsvinden. Als cookies voor onze website zijn uitgeschakeld, is het misschien niet mogelijk om alle functies van de website volledig te gebruiken.

Daarnaast gebruiken we op onze website ook cookies waarmee we het gedrag van gebruikers kunnen analyseren. Op deze manier kunnen de volgende gegevens worden overgedragen: (bijv.)
- ingevoerde zoektermen

- frequentie van pagina-oproepen

- gebruik van de website-functie

Wanneer u onze website bezoekt, wordt u over het gebruik van cookies voor analysedoeleinden geïnformeerd en wordt uw toestemming voor de verwerking van de in dit kader gebruikte persoonsgegevens verkregen. Er is ook een verwijzing naar deze gegevensbeschermingsverklaring.
De wettelijke basis voor de verwerking van persoonsgegevens met behulp van cookies voor analysedoeleinden is bij het beschikbaar zijn van de toestemming van de gebruiker, artikel 6 par. 1 letter a AVG.
Het gebruik van de analysecookies is bedoeld om de kwaliteit van onze website en de inhoud ervan te verbeteren. Door het gebruik van analysecookies leren we hoe de website wordt gebruikt en hoe we ons aanbod continu kunnen optimaliseren.
Cookies worden op uw computer opgeslagen en doorgegeven aan onze website. Daarom hebt u als gebruiker volledige controle over het gebruik van cookies. Door de instellingen in uw internetbrowser te wijzigen, kunt u het overdragen van cookies deactiveren of beperken. Reeds opgeslagen cookies kunnen te allen tijde worden verwijderd. Dit kan ook automatisch plaatsvinden. Als cookies voor onze website zijn uitgeschakeld, is het misschien niet mogelijk om alle functies van de website volledig te gebruiken.

U kunt uw toestemming op elk moment wijzigen in de cookie-instellingen.

4.3   Nieuwsbrief

Op onze website kunt u zich op een gratis nieuwsbrief abonneren. Wanneer u zich aanmeldt voor de nieuwsbrief, worden gegevens van het invoermasker naar ons verzonden. Voor de verwerking van de gegevens wordt uw toestemming verkregen tijdens het registratieproces en wordt er verwezen naar deze gegvensbeschermingsverklaring (Double-Opt-In). De gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het verzenden van de nieuwsbrief. Voor zover u zich hebt aangemeld voor de nieuwsbrief en dus uw toestemming hebt gegeven voor de verwerking van uw gegevens, dient artikel 6 par. 1 letter a AVG als juridische basis hiervoor.
De vastlegging van uw e-mailadres dient om de nieuwsbrief te bezorgen. Het vastleggen van andere persoonlijke gegevens in het kader van het registratieproces dient om misbruik van de diensten of het gebruikte e-mailadres te voorkomen. De gegevens worden verwijderd zodra hun vastlegging niet meer nodig is voor het bereiken van het doel. Uw e-mailadres wordt daarom opgeslagen zolang het abonnement op de nieuwsbrief actief is. Het abonnement op de nieuwsbrief kan op elk moment door u worden opgezegd. Voor dit doel bevindt zich in elke nieuwsbrief een desbetreffende link. Hiermee is ook de intrekking mogelijk van de toestemming voor de opslag van de persoonlijke gegevens die tijdens het registratieproces zijn verzameld.

De nieuwsbrief wordt verstuurd met behulp van "Sendy", een platform voor het versturen van nieuwsbrieven. "Sendy" gebruikt Amazon Web Services (AWS) Ierland uitsluitend voor het verzenden van de mails. (Amazon Web Services, Inc., 410 Terry Avenue North, Seattle WA 98109, Verenigde Staten). U kunt het privacybeleid van de verzenddienstverlener hier bekijken: https://sendy.co/privacy-policy.

De verzenddienstverlener kan de gegevens van de ontvangers in pseudonieme vorm, d.w.z. zonder toewijzing aan een gebruiker, gebruiken om zijn eigen diensten te optimaliseren of te verbeteren, bijvoorbeeld om de verzending en presentatie van de nieuwsbrief technisch te optimaliseren of voor statistische doeleinden. De verzenddienstverlener gebruikt de gegevens van onze nieuwsbriefontvangers echter niet om hen zelf aan te schrijven of aan derden door te geven.

4.4   Contactformulier en e-mailcontact

Op onze website is een contactformulier beschikbaar dat kan worden gebruikt voor elektronisch contact. Maakt u gebruik van deze mogelijkheid, dan worden de gegevens die in het invoermasker zijn ingevoerd, naar ons verzonden en door ons opgeslagen.

Op het moment van registratie worden de volgende gegevens eveneens opgeslagen:
(a) het IP-adres van de gebruiker

(b) datum en tijdstip van registratie

Voor de verwerking van uw gegevens wordt uw toestemming verkregen tijdens het verzenderproces en wordt er verwezen naar deze gegevensbeschermingsverklaring.

Als alternatief kunt u contact opnemen via het opgegeven e-mailadres. In dit geval worden de persoonlijke gegevens die met uw e-mail zijn verzonden, opgeslagen. In dit verband vindt er geen openbaarmaking van de gegevens aan derden plaats. De gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het verwerken van het gesprek.
De wettelijke basis voor de verwerking van de gegevens is, bij het beschikbaar zijn van uw toestemming, artikel 6, lid 1, letter a AVG.
De wettelijke basis voor de verwerking van de gegevens die tijdens de verzending van een e-mail worden verzonden, is artikel 6, lid 1 letter f AVG. Als het e-mailcontact tot doel heeft een contract te sluiten, dan is aanvullend de wettelijke basis voor de verwerking artikel 6 par. 1 letter b AVG.

De verwerking van persoonlijke gegevens in het invoermasker wordt uitsluitend gebruikt voor het tot stand brengen van het contact. In het geval van contact via e-mail omvat dit ook het vereiste rechtmatige belang bij de verwerking van de gegevens. De andere persoonlijke gegevens die tijdens het verzendproces worden verwerkt, dienen om misbruik van het contactformulier te voorkomen en de veiligheid van onze informatietechnologiesystemen te waarborgen.

U hebt te allen tijde de mogelijkheid om uw toestemming voor de verwerking van persoonlijke gegevens in te trekken. Als u per e-mail contact met ons opneemt, kunt u te allen tijde bezwaar maken tegen de opslag van uw persoonlijke gegevens. In zo'n geval kan het gesprek geen doorgang vinden.
Alle persoonlijke gegevens die zijn opgeslagen tijdens het contact, worden in dit geval verwijderd.

4.5 Beheer sollicitanten

U wilt bij ons solliciteren? Wij ontvangen graag uw sollicitatie per e-mail.
Als onderdeel van het sollicitatiebeheer verwerken wij de persoonlijke gegevens die u ons verstrekt om een ​​arbeidsrelatie in gang te zetten op basis van artikel 88 AVG in combinatie met § 26 par. 1 BDSG. Als alternatief kunnen collectieve overeenkomsten (concern-, collectieve en bedrijfsovereenkomsten en cao-overeenkomsten) krachtens Artikel 88 AVG in combinatie met § 26 par. 4 BDSG evenals toestemmingen (bijvoorbeeld voor het maken van foto's) krachtens § 26, lid 2 BDSG worden toegepast.
In individuele gevallen verwerken wij uw gegevens om rechtmatige belangen te beschermen, bijvoorbeeld in het kader van bedrijfsinterne gegevensuitwisseling voor administratieve doeleinden (art. 6 lid 1 f AVG in combinatie met overwegingsreden 48).
Voor zover speciale categorieën persoonsgegevens (bijvoorbeeld ernstige invaliditeit) worden verwerkt, gebeurt dit op basis van artikel 88 AVG in combinatie met artikel 26, lid 3 BDSG. Bovendien kan de verwerking van gezondheidsgegevens voor de beoordeling van uw vermogen om te werken krachtens artikel 9, lid 2 h) in combinatie met § 22 lid 1 b) BDSG zijn vereist.

Wij verwerken en slaan uw persoonlijke gegevens op zo lang als nodig is voor de vervulling van het doel van de gegevensverwerking of vanwege juridische, contractuele of wettelijke verplichtingen. Daarna worden de gegevens verwijderd of wordt de verwerking ervan beperkt. In het geval dat er geen arbeidsrelatie wordt afgesloten na het voltooien van het sollicitatieproces, zullen we uw gegevens uiterlijk 3 jaar na het voltooien van het sollicitatieproces verwijderen. Na het verstrijken van de reguliere verjaringstermijn van 3 jaar krachtens § 195 BGB, is dit het tijdstip waarop vorderingen op grond van de Algemene Wet Gelijke Behandeling (AWGB) verjaard zijn. Zouden we uw aanvraag na de periode van 3 jaar in een zogenaamde "sollicitantenpool” willen opslaan, dan doen we dit door na afloop van de drie jaar om uw toestemming te vragen.
Natuurlijk staat het u ook altijd vrij om uw sollicitatie op elk gewenst moment in te trekken. In dit geval worden uw gegevens ook verwijderd als ze niet langer nodig zijn voor het doel van hun vastlegging. Het is hiertoe voldoende om ons een e-mail te sturen met die strekking. De intrekking van een gegeven toestemming is ook altijd mogelijk.

4.6 Verwerking van uw sollicitatiegegevens via talentstorm

Uw gegevens worden doorgegeven aan technische dienstverleners die uw gegevens uitsluitend in opdracht van ons en in geen geval voor eigen zakelijke doeleinden zullen gebruiken. In dit geval gebruiken wij de talentstorm-software van de firma ontavio GmbH, waarmee wij een overeenkomst voor gegevensverwerking in opdracht hebben gesloten conform art. 28 DSGVO HEBBEN GESLOTEN. Verdere informatie over de gegevensbescherming voor de software en ontavio GmbH vindt u op de volgende link: https://www.ontavio.de/datenschutz/talentstorm

4.7   Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, inclusief de reclamefuncties van Google Analytics, mits u ons daarvoor toestemming heeft gegeven. Het gaat hierbij om een webanalysedienst van Google Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde "cookies", tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en een analyse maken van uw gebruik van de website.
Google Analytics wordt uitsluitend gebruikt met geactiveerde IP-anonimisering (zogenaamde IP-masking). Dit betekent dat het IP-adres van Google wordt afgekapt binnen lidstaten van de Europese Unie of andere verdragsstaten bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen, bijvoorbeeld als het gaat om technische storingen in Europa, wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar ingekort.
De IP-anonimisatiemethode die door Google wordt gebruikt, schrijft nooit het volledige IP-adres naar de harde schijf, omdat alle anonimisering bijna onmiddellijk na het ontvangen van het verzoek in het werkgeheugen plaatsvindt.
In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit samen te stellen en om andere diensten met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik aan te bieden, inclusief functies voor display-reclame en Google Analytics-rapporten voor diensten aan de hand van de demografische gegevens en interesses aan de website-exploitant. De gegevens worden zonder encryptie opgeslagen op servers in de VS en zowel Google als de overheid hebben toegang tot deze gegevens. De gegevens kunnen ook worden gekoppeld aan andere gebruikersgegevens - zoals de zoekgeschiedenis, persoonlijke accounts, gebruikersgegevens van andere apparaten en alle andere apparaten die Google voor deze gebruiker heeft.
Ook kan Google deze informatie eventueel aan derden verstrekken indien dit vereist is door de wet of indien derden deze gegevens in opdracht van Google verwerken. Hierbij gaat het in geen geval om persoonlijke gegevens.
In de Google Analytics-rapporten over diensten volgens demografische kenmerken worden via op interesses gebaseerde advertenties van Google verkregen gegevens en bezoekersgegevens van derden (zoals leeftijdsgroepen of belangengroepen) gebruikt.

De wettelijke basis voor de overdracht van uw persoonsgegevens is uw uitdrukkelijke en geïnformeerde (zie bovenstaande tekstpassage) toestemming in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder a), van de DSGVO.

Voor een gegevensoverdracht naar een onveilig derde land, zoals de VS, zijn passende garanties nodig om uw persoonlijke gegevens te beschermen. Nadat het Europees Hof van Justitie (EHJ) op 16.7.2020 het zogenaamde EU-VS Privacy Shield met de VS ineffectief heeft verklaard, kan dit niet langer worden gebruikt als garantie voor de naleving van een adequaat niveau van gegevensbescherming. In plaats daarvan vormt artikel 49, lid 1, onder a), van de DSGVO de uitzondering voor gegevensoverdracht naar een onveilig derde land.

U kunt het gebruik van cookies weigeren door uw browsersoftware aan te passen; wij wijzen u er echter op dat u in dat geval eventueel niet alle mogelijkheden van deze website in hun volle omvang kunt gebruiken.
U kunt bovendien de vastlegging en verzending naar Google van de door het cookie gegenereerde en op uw gebruik van de website (incl. uw IP-adres) betrekking hebbende gegevens en de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen door de via de volgende link beschikbare browser-plugin te downloaden en installeren:

Google browser-plug-in downloaden en installeren: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl

U kunt de vastlegging door Google Analytics ook voorkomen door op de volgende link te klikken. Er wordt een opt-out-cookie geplaatst die de toekomstige verzameling van uw gegevens voorkomt bij een bezoek aan deze website:

Google Analytics deactiveren

Ga naar https://www.google.com/analytics/terms/nl.html of https://policies.google.com/?hl=nl

voor meer informatie over de gebruiksvoorwaarden en de gegevensbescherming.

4.8 Gebruik van Google Ads Conversie Tracking

We gebruiken het online advertentieprogramma "Google Ads" op onze internetpagina's en de bijbehorende conversie tracking (bezoekersactie-evaluatie). Google Conversion Tracking is een analysedienst van Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; "Google"). Als u uw gewone verblijfplaats in de Europese Economische Unie of Zwitserland hebt, is Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland) de verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens. Google Ireland Limited is daarom het aan Google gelieerde bedrijf dat verantwoordelijk is voor de verwerking van uw gegevens en voor de naleving van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

Wanneer u op een advertentie van Google klikt, wordt er een conversie tracking cookie op uw computer geplaatst. Deze cookies zijn beperkt geldig, bevatten geen persoonlijke informatie en zijn niet persoonlijk identificeerbaar. Als u bepaalde pagina's op onze site bezoekt en de cookie is niet verlopen, kunnen Google en wij zien dat u op de advertentie hebt geklikt en naar die pagina bent geleid. Elke Google Ads-klant ontvangt een andere cookie. Als gevolg daarvan is het onmogelijk om cookies te traceren via de websites van adverteerders.

De informatie die via de conversie-cookie wordt verzameld, wordt gebruikt om conversiestatistieken op te stellen. Dit stelt ons in staat om het totale aantal gebruikers te bepalen die op een van onze advertenties hebben geklikt en zijn doorgestuurd naar een pagina met een conversie-tracking-tag. Dit is meestal een contactformulier dat ons wordt toegestuurd. Wij ontvangen echter geen informatie die de gebruikers persoonlijk identificeert. Uw gegevens kunnen worden doorgegeven aan de VS. De gegevensverwerking, in het bijzonder het plaatsen van cookies, gebeurt met uw toestemming op basis van Art. 6 lid 1 lit. a DSGVO. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken zonder de rechtmatigheid van de op basis van uw toestemming uitgevoerde verwerking aan te tasten, totdat deze wordt ingetrokken. Meer informatie en de verklaring van Google over gegevensbescherming vindt u op: https://www.google.de/policies/privacy/

4.9 Gebruik van Microsoft Advertising Conversion Tracking (voorheen Bing Ads)

Wij gebruiken Microsoft Advertising of Microsoft Corporation (Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA; "Microsoft") op onze website. De gegevensverwerking dient marketing- en reclamedoeleinden en heeft tot doel het succes van de reclamemaatregelen te meten (conversie-tracking). We zien het totale aantal gebruikers die op een van onze advertenties hebben geklikt en zijn doorgestuurd naar een pagina met een conversie-tracking-tag. Dit is meestal een contactformulier dat ons wordt toegestuurd. Het is echter niet mogelijk om deze gebruikers persoonlijk te identificeren. Microsoft Advertising maakt gebruik van technologieën zoals cookies en trackingpixels die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. Wanneer u op een advertentie van Microsoft Advertising klikt, wordt er een cookie op uw computer geplaatst voor het bijhouden van de conversie. Dit cookie heeft een beperkte geldigheid en wordt niet gebruikt voor persoonlijke identificatie. Als u bepaalde pagina's op onze site bezoekt en de cookie is niet verlopen, kunnen Microsoft en wij herkennen dat u op de advertentie hebt geklikt en naar die pagina bent doorgestuurd. De informatie die tijdens het proces kan worden verzameld, omvat het volgende: IP-adres, door Microsoft toegewezen identifiers, informatie over de browser die u gebruikt en het apparaat dat u gebruikt, referrer URL, URL van onze site. Uw gegevens kunnen worden doorgegeven aan de VS. De gegevensverwerking, in het bijzonder het plaatsen van cookies, gebeurt met uw toestemming op basis van Art. 6 Para. 1 lit. a DSGVO. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken zonder de rechtmatigheid van de op basis van de toestemming uitgevoerde verwerking aan te tasten tot aan de intrekking. Meer informatie over gegevensbescherming en de door Microsoft Bing gebruikte cookies vindt u op: https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement

4.10 LinkedIn Ads

Onze website maakt gebruik van de conversietool "LinkedIn Insight Tag" van LinkedIn Ireland Unlimited Company. Deze tool creëert een cookie in uw webbrowser en maakt het mogelijk metagegevens te verzamelen, zoals IP-adres, tijdstempel en pagina-events (bijv. paginaweergaven). Deze gegevens worden gecodeerd, binnen zeven dagen geanonimiseerd en de geanonimiseerde gegevens worden binnen 90 dagen gewist. LinkedIn deelt geen persoonlijk identificeerbare informatie met de eigenaar van deze website, maar verstrekt alleen geaggregeerde rapporten over websitepubliek en advertentieprestaties. Deze technologie biedt de mogelijkheid om anonieme rapporten te genereren over de prestaties van advertenties en informatie over website-interactie. LinkedIn-leden kunnen het gebruik van hun persoonlijke informatie voor advertentiedoeleinden controleren in hun accountinstellingen. Voor meer informatie over privacy op LinkedIn, zie LinkedIn's privacybeleid: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

5. Camerabewaking

Ter bescherming tegen vandalisme wordt ons pand buiten kantooruren bewaakt met videocamera's. Als er zich geen incident heeft voorgedaan, worden de opnames na 96 uur verwijderd, anders worden de opnames apart opgeslagen voor doorzending naar de onderzoeksautoriteiten. Informatie over uw rechten (zogenaamde tweedelijnsinformatie) vindt u onder punt 6 van deze verklaring inzake gegevensbescherming. Ook staat er een camera bij de slagboom aan de ingang van het bedrijfsterrein. De medewerkers van de receptie hebben deze beelden nodig om de slagboom te bedienen. Er worden echter alleen live beelden uitgezonden; er vindt geen opslag plaats.

6.       Op welke rechten kunt u aanspraak maken?

Elke betrokkene heeft recht op informatie krachtens 15 AVG, het recht op rectificatie krachtens artikel 16 AVG, het recht op verwijdering krachtens artikel 17 AVG, het recht op beperking van verwerking krachtens artikel 18 AVG, het recht op bezwaar krachtens Artikel 21 AVG en het recht op gegevensoverdraagbaarheid krachtens artikel 20 AVG. Met betrekking tot het recht op informatie en het recht tot verwijdering, zijn de beperkingen van §§ 34 en 35 BDSG van toepassing. Bovendien bestaat het recht om een beroep te doen op een bevoegde toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming (artikel 77 AVG in combinatie met § 19 BDSG).

U kunt jegens ons ook te allen tijde uw toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens intrekken. Dit geldt ook voor de herroeping van toestemmingsverklaringen die ons vóór de geldigheid van de AVG zijn verstrekt, dus vóór 25 mei 2018. Houd er rekening mee dat de intrekking alleen voor de toekomst werkt. Verwerking die vóór de intrekking heeft plaatsgevonden, wordt niet beïnvloed.

Neem gerust contact op met onze functionaris voor gegevensbescherming.

 

7.       Ben ik verplicht ik mijn persoonlijke gegevens ter beschikking te stellen?

Als onderdeel van onze zakelijke relatie moet u dergelijk persoonlijke informatie verstrekken die nodig is om een ​​zakelijke relatie aan te gaan en de gerelateerde contractuele verplichtingen uit te voeren, of die we wettelijk verplicht zijn vast te leggen. Zonder deze gegevens zullen we over het algemeen moeten weigeren om het contract af te sluiten of om de bestelling uit te voeren of zullen we een ​​bestaand contract niet meer kunnen uitvoeren en eventueel moeten beëindigen .

 

8.       Is er geautomatiseerde besluitvorming?

Nee. Op dit moment maken we geen gebruik van volledig geautomatiseerde besluitvorming op grond van artikel 22 AVG om zakelijke relaties tot stand te brengen en te onderhouden. Een "profilering" vindt niet plaats.

9. Plugins en tools

YouTube

Onze website maakt gebruik van plugins van de door Google geëxploiteerde site YouTube. Exploitant van de pagina’s is YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Als u een van onze met een YouTube-plugin uitgevoerde pagina's bezoekt, wordt er een verbinding met de servers van YouTube tot stand gebracht. Daarbij wordt aan de YouTube-server meegedeeld, welke van onze pagina’s u bezocht heeft. Zodra u op uw YouTube-account bent ingelogd, verschaft u YouTube de mogelijkheid om uw surfgedrag rechtstreeks aan uw persoonlijk profiel toe te wijzen. U kunt dit verhinderen, door uit uw YouTube-account uit te loggen.

Het gebruik van YouTube geschiedt ten behoeve van een aantrekkelijke weergave van onze online-aanbiedingen. Dit constitueert een gerechtvaardigd belang zoals bedoeld in art. 6 lid 1 letter f AVG (Algemene verordening gegevensbescherming). Verdere informatie over de omgang met gebruikersgegevens vindt u in de privacyverklaring van YouTube op: www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Google Web Fonts

De pagina gebruikt voor de uniforme weergave van lettertypen zogeheten web fonts, die door Google beschikbaar worden gesteld. Bij het oproepen van een pagina laadt uw browser de benodigde web fonts in uw browsercache, om teksten en fonts correct weer te geven.

Daartoe moet de door u gebruikte browser verbinding maken met de servers van Google. Op die manier krijgt Google er kennis van dat onze website via uw IP-adres werd opgeroepen. Het gebruik van Google Web Fonts geschiedt ten behoeve van een uniforme en aantrekkelijke weergave van onze online-aanbiedingen. Dit constitueert een gerechtvaardigd belang zoals bedoeld in art. 6 lid 1 letter f AVG (Algemene verordening gegevensbescherming). Als uw browser Web Fonts niet ondersteunt, wordt een standaardfont van uw computer gebruikt.

Verdere informatie over Google Web Fonts vindt u op developers.google.com/fonts/faq en in de privacyverklaring van Google: www.google.com/policies/privacy/.

Google Maps

Deze pagina gebruikt via een API de kaartendienst van Google Maps. Aanbieder is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Om de functies van Google Maps te kunnen gebruiken, is het noodzakelijk om uw IP-adres vast te leggen. Deze informatie wordt in de regel naar een server van Google in de VS verzonden en daar opgeslagen. De aanbieder van deze pagina heeft geen invloed op deze gegevensoverdracht.

Het gebruik van Google Maps geschiedt vanuit het belang bij een aantrekkelijke weergave van onze online-aanbiedingen en de gemakkelijke vindbaarheid van de door ons op de website aangegeven locaties. Dit constitueert een gerechtvaardigd belang zoals bedoeld in art. 6 lid 1 letter f AVG (Algemene verordening gegevensbescherming). Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens vindt u in de privacyverklaring van Google: www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

 

10.       Informatie over uw recht om bezwaar te maken krachtens artikel 21 AVG

Recht van bezwaar in individuele gevallen

U hebt het recht om op elk moment, om redenen die voortkomen uit uw specifieke situatie, tegen de verwerking van persoonlijke gegevens die op u betrekking hebben en die overeenkomstig artikel 6, lid 1 e AVG (verwerking van gegevens in het algemeen belang) en artikel 6, lid 1 f AVG (gegevensverwerking op basis van een belangenafweging) plaatsvindt, bezwaar te maken; dit geldt ook voor een profilering op basis van deze bepaling in de zin van artikel 4 nr. 4 AVG.

Als u bezwaar maakt, zullen wij uw persoonlijke gegevens niet langer verwerken, tenzij we overtuigende, legitieme gronden voor verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of de verwerking dient voor het afdwingen, nastreven of verdedigen van juridische claims.

Recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van gegevens voor directmarketingdoeleinden

In individuele gevallen verwerken we uw persoonlijke gegevens om directmarketing uit te voeren. U hebt te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonlijke gegevens ten behoeve van dergelijke reclame met betrekking tot u. Als u bezwaar maakt tegen de verwerking voor directmarketingdoeleinden, zullen wij uw persoonsgegevens niet langer verwerken voor deze doeleinden.

Ontvanger van het bezwaar

Het bezwaar kan formuliervrij zijn met als referentie "bezwaar" met vermelding van uw naam, adres en geboortedatum, en moet worden gericht aan:

WITT-Gasetechnik GmbH & Co KG

Salinger Feld 4-8

58454 Witten, Duitsland

witt(at)wittgas.com

 

11.       Verdere informatie

Als u informatie wenst die niet kan worden verstrekt door deze gegevensbeschermingsverklaring of als u om een ​​bepaalde reden nadere informatie wenst te ontvangen, neem dan contact op met onze functionaris voor gegevensbescherming. Deze helpt u graag verder.