Veilige en efficiënte waterstoftoepassingen met WITT

De toekomst is aan waterstof en met WITT-producten bent u H2-READY! Waterstof wordt al op grote schaal gebruikt in de industrie als grondstof of als procesgas in een breed scala van toepassingen.

Als 'groene waterstof' op basis van hernieuwbare energieën wordt het gas zelfs beschouwd als de energiedrager van de toekomst. Maar waterstof is zeer ontvlambaar, reactief en explosief wanneer het gemengd wordt met zuurstof.

WITT heeft zich gespecialiseerd in waterstoftoepassingen en biedt u de juiste gastechnologie op het hoogste kwaliteitsniveau. Met WITT-producten maakt u uw waterstofproces veilig en efficiënt.

Waterstoftoepassingen bieden al een echt technologisch alternatief

Waterstof als energiedrager

Voorbeeld brandstofcel

In de brandstofcel vormen waterstof en zuurstof een verbinding en geven bij de vorming van water een grote hoeveelheid energie vrij. Brandstofcellen kunnen dus worden gebruikt als een milieuvriendelijk alternatief voor conventionele verbrandingsmotoren in voertuigen. WITT biedt hiervoor speciale overdrukventielen aan, die de veiligheid waarborgen door het waterstofsysteem te beschermen tegen gevaarlijke overdruk. Het WITT-ventiel voldoet als eerste aan de hoge eisen van de in heel Europa geldende verordening EG 79/2009 en is goedgekeurd voor de installatie in personenauto's en bussen. De WITT veiligheidstechniek is echter ook te vinden in moderne brandstofcelverwarmingsketels - in de vorm van hoogwaardige vlamdovers of gasterugslagkleppen.

Voorbeeld power-to-gas

Power-to-gas toepassingen omvatten de productie van waterstof door middel van waterelektrolyse met behulp van overtollige elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen. De waterstof dient onder andere als energieopslagmedium en kan later worden gebruikt om energie op te wekken wanneer dat nodig is. Het is denkbaar om het bijvoorbeeld om te zetten in methaan en te voeden in het aardgasnet of om op een later tijdstip elektriciteit op te wekken.

Voorbeeld groene waterstof in het aardgasnet

De invoering van groene waterstof in het aardgasnet en dus de gedeeltelijke vervanging van aardgas wordt beschouwd als een mogelijke bouwsteen op de weg naar een klimaat neutrale energievoorziening. WITT biedt gasmengers aan die speciaal zijn ontworpen voor deze waterstof-aardgasmengsels. De apparaten van de marktleider op het gebied van gasmengtechniek produceren individuele gasmengsels betrouwbaar en met hoge precisie en voldoen aan de hoogste veiligheidseisen.

Waterstof als grondstof

Voorbeeld E-brandstoffen

E-brandstoffen worden vaak beschouwd als synthetisch geproduceerde brandstoffen. Ze kunnen worden gebruikt om verbrandingsmotoren te laten draaien zonder dat ze hun toevlucht hoeven te nemen tot fossiele brandstoffen. Waterstof uit regeneratieve bronnen dient hier als mogelijke grondstof. Dit proces, dat bekend staat als Power to Liquid, maakt het mogelijk om een ruwe olieachtige substantie te produceren uit waterstof, die vervolgens de basis vormt voor 'synthetische' dieselbrandstof.

Voorbeeld chemische industrie

In de chemische industrie wordt waterstof als grondstof gebruikt. Speciaal voor de productie van ammoniak of methanol kan groene waterstof worden gebruikt en wordt aardgas vervangen.

Waterstof als procesgas

Voorbeeld chip industrie

Waterstof speelt vaak een belangrijke rol bij de productie van halfgeleiders. Bijvoorbeeld voor het 'reinigen' van de lichtgeleiders (fibre optics) met een deuteriummengsel. Of tijdens het wire bonding proces met koperdraad, waarbij waterstof als onderdeel van de beschermende atmosfeer de proceskwaliteit verhoogt. In beide toepassingen zorgen speciale WITT-gasmengers voor de nodige precisie in het gasmengsel.

Voorbeeld metaalbewerking

Waterstof is een populair gas bij het bewerken van metalen, bijvoorbeeld als beschermgas bij de warmtebehandeling van metalen of bij speciale autogene lastoepassingen. Hier zorgen WITT veiligheidsvoorzieningen voor de hoogste veiligheid bij de omgang met het energierijke brandstofgas.

Voorbeeld staal- en glasproductie

Bij de productie van staal en het smelten van glas worden nog steeds enorme hoeveelheden CO2 geproduceerd. Als in de toekomst in deze toepassingen groene waterstof wordt gebruikt in plaats van kolenstof of aardgas, zou dat een aanzienlijke winst betekenen in termen van emissievrije productie.